logo 3tecky.cz

…?


nové…

mé různé…


Valid HTML 4.01!
Download Opera

PORTÁL, ODKAZY, BOOKMARKS…

web zprovozněn 1.2.2001 / překopáno k 18.7.2003
 
 
kompletní výpis odkazů dle » [ abecedy ]   [ sekcí ] «
zpravodajství, informace
><(((?> Diskusní server Okoun
http://www.okoun.cz/ nefunkční link!?!
Mnou druh? nejnav?t?vovan?j?? diskuzn? server…
Astronomický slovníček
http://projekty.astro.cz/adict/ nefunkční link!?!
…mo?n? tak? jednou budu pot?ebovat - a od te? snad pro mne nezn?m? hesla zjist?m rychleji.
Behind the Name
http://www.behindthename.com/ nefunkční link!?!
Datab?ze k?estn?ch jmen + vysv?tlen? co znamenaj? - a? u? n?zev napov?d?, ?e bude v anglick?m jazyce, jsou tam jm?na ze v?ech r?zn?ch kout? sv?ta - tj. i ?esk? ?i slovensk?…
Compressed Formats
http://www.fourcc.org/fcccodec.htm nefunkční link!?!
p?ehled/seznam kompresn?ch form?t? - audio a video form?ty je? byly a jsou pou??v?ny. krom 4-p?smenn?ho ozna?en?, n?zvu, majitele tak? kr?tk? popis - bohu?el (a tak? jak se d? p?edpokl?dat) v angli?tin?
Česko, česko, česko
http://klaudyan.psomart.cz/hodit/cesko.html nefunkční link!?!
n?zev na?eho st?tu v 62 sv?tov?ch jazyc?ch…
Encyklopedie k?estn?ch jmen
http://www.libri.cz/databaze/jmena/index.php nefunkční link!?!
Nadtitul: Po kom se kdo jmenujeme… (dopln)
Eurov?kendy aneb Jak si u??t prodlou?en? v?kend
http://www.eurovikendy.org/ nefunkční link!?!
Poznejte va?emi p??teli nepoznan? z?kout? evropsk?ch m?st.
HOAX ::. hoaxy, popla?n? zpr?vy, ?et?zov? emaily
http://www.hoax.cz/ nefunkční link!?!
V po??ta?ov?m sv?t? slovem HOAX nej?ast?ji ozna?ujeme popla?nou zpr?vu, kter? varuje p?ed neexistuj?c?m nebezpe?n?m virem…
KAB.CZ - Mapa serveru
http://www.kab.cz/system/mapa.htm nefunkční link!?!
d?v?m sem rovnou mapu serveru KAB.CZ, kter? obsahuje r?zn? informace; nap??klad ty co me zaujali: (tj. n?kdy jsem je hledal) akronymy (co znamen? BTW, IMHO…), emotikony (smajl?ky), dom?ny 1. ??du, hl?skovac? tabulky (CZ, mezin?rodn?), SPZ (CR, SRN), MPZ, UTO…
Lopuch
http://www.lopuch.cz/ nefunkční link!?!
Mnou nejnav?t?jovan?j?? diskuzn? server…
marigold.cz - p?ehled ASDL
http://beta.marigold.cz/adsl nefunkční link!?!
P?ehled nab?dek ADSL v ?R se?azen?ch dle jm?na firmy - abych nemusel hledat
P?evod fyzik?ln?ch jednotek
http://www.prevod.cz/ nefunkční link!?!
Str?nky na tomto serveru jsou v?nov?ny fyzik?ln?m jednotk?m. Najdete zde definice, p?evodn? koeficienty a p?edev??m on-line p?evodn?k v?ce ne? 500 fyzik?ln?ch jednotek rozd?len?ch podle veli?in z oblasti mechaniky, optiky a elekt?iny a magnetismu. D?le zde najdete definice soustavy SI a on-line p?evodn?k ??sel mezi r?zn?mi ??seln?mi soustavami.
Pan??ek v ??i mluven?ho slova
http://mluveny.panacek.com/ nefunkční link!?!
str?nky p??tel rozhlasov?ch her a mluven?ho slova v?bec - katalog ?i datab?ze informac? o mluven?m slov? v pr?b?hu v?ku v na?em jazyce
Pavel Satrapa - Regul?rn? v?razy
http://www.kit.vslib.cz/~satrapa/docs/regvyr/ nefunkční link!?!
co v?c dodat - n?vod na regul?rn? v?razi, form?t html, pdf a postscript v celku ?i v html v 7 ??stech…
Pravidla ?esk?ho pravopisu
http://www.pravidla.cz/ nefunkční link!?!
on-line pravida CZ pravopisu sem v ucelen? podob? hledal dlouho, ale na?el a? dnes (14.8.2003). Nev?m zda byla chyba ve m? nebo byli nedob?e prezentov?ny, ale prost? na tuto str?nku jsem se nikdy nedoklikal - ted diky Internetov?mu o?echu jo :) thx
ProcessLibrary
http://www.processlibrary.com/ nefunkční link!?!
na t?to adrese si m?ete zjistit co za procesy m?te zpu?t?ny v PC - vhodn? je si je v?echny zkontrolovat jednou za ?as (a? m?te antispidery a antiviraky) - ?lov?k nikdy nev?…
PROXY lists
http://www.samair.ru/proxy/index.htm nefunkční link!?!
seznam proxy - pro The Graber :)
Qwikcast
http://www.qwikcast.com/ nefunkční link!?!
po?as? v jedn? minut? - celosv?tov? server s po?as?m
Slovn?k slovensk?ho jazyka
http://www.forma.sk/onlines/slex/ nefunkční link!?!
Sloven?tina je s ma?ar?tinou IMHO nejkr?sn?j?? jazyk sv?ta. Ma?arsky ale nerozum?m a tak si mus?m vysta?it se sloven?tinou - a tady je jej? slovn?k…
Slovn?ky
http://www.davidzbiral.webzdarma.cz/jazyky.htm nefunkční link!?!
Pokud hled?te slovn?k, jak?koli slovn?k - tedy je ud?lanej docela ultimativn? p?ehled v?ech, co se daj? naj?t na netu, ty kter? jsou zadarmo, za pen?ze - prost? dost dobry…
Tipy na výlet - Inspirace pro poznávání české repu
http://tipynavylet.cz/ nefunkční link!?!
Existuje u n?s spousta zaj?mav?ch m?st, kter? stoj? za to nav?t?vit. Pomozte n?m je uk?zat sv?tu. Tipy na v?let je ve?ejn? datab?ze m?st, do n? m?e p?isp?vat ka?d?. R?di bychom, abyste zde na?li objektivn? alternativu ofici?ln?m pr?vodc?m a do?etli se o skute?n?ch dojmech, a? u? pozitivn?ch ?i negativn?ch. Ka?d? z V?s nov? m?e hodnotit jednotliv? v?lety, ani? by se musel registrovat.
Underground
http://www.underground.cz/ nefunkční link!?!
server o internetu, bezpe?nosti a linuxu, ?l?nky o bezpe?nosti, hackingu, anonymit?...
V?ukov? web Informatiky
http://infweb.webpark.cz/ nefunkční link!?!
Slovy autora: Tento v?ukov? web je prim?rn? ur?en jako v?ukov? pom?cka. Grafick? zpracov?n? je relativn? stroh? aby nerozptylovalo pozornost a aby str?nky byly snadno dostupn? i pro osoby s pomal?m p?ipojen?m k internetu...
WhereIs
http://www.parsec.it/whereis/ nefunkční link!?!
Vlo? n?jak? url a vypadne ti na Google Maps fyzick? um?st?n? serveru (j? prej sem v Brn?…)
Zkratky.cz, v?znamy zkratek
http://www.zkratky.cz/ nefunkční link!?!
Orig text: Pomoc? tohoto serveru m?ete nal?zt v?znam zkratky nebo vyhledat zkratku podle v?znamu. Pokud nenaleznete po?adovanou zkratku m?ete j? do syst?mu doplnit Vy sami.
Živě
http://www.zive.cz/ nefunkční link!?!
zpravodajsk? server technicky zam??en?, rubriky - zpr?vy, hardware, Pctuning, PDA, MP3, design, foto/video, windows, v?voj, soubory, slovn?k, poradna, bazar…pou??v?m k hled?n? ?e?en? probl?mu technick?ho r?zu
 
 
  (onebit) © knedle  @  3tecky . cz